PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Narodno sveučilište “Sesvete”  omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.

 

„Sveučilište“, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

 1. putem službene web stranice „Sveučilišta“:
 • informacije o ustroju informacije o zaposlenicima „Sveučilišta“
 • informacije o aktivnostima „Sveučilišta“
 • informacije o pravnim i drugim aktima „Sveučilišta“
 • informacije o upisu u programe „Sveučilišta“
 • najave i arhiva aktivnosti i programa  „Sveučilišta“
 1. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 2. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
 3. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

 

Radi osiguravanja prava na pristup informacija, „Sveučilište“ je imenovalo SLUZBENIKA ZA INFORMIRANJE.

Kontakt:

Službenik za informiranje: Aida Vidović Krilanović

e-mail: aida.vidovic-krilanovic@ns-sesvete.hr

Zamjenik službenika za informiranje: Zoran Radovanović

e-mail: zoran.radovanovic@ns-sesvete.hr

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

podnosi se:

 1. pisanim putem na poštansku adresu:

Narodno sveučilište “Sesvete”

Trg Dragutina Domjanića 6/1 Sesvete, 10360

 1. putem elektroničke pošte na adresu: info@ns-sesvete.hr
 2. telefonom na slijedeći broj: 01 2002-060
 3. osobno, u službenim prostorijama (tajništvu) „Sveučilišta“

 

VRIJEME KADA SE MOŽE PODNIJETI TELEFONSKI I OSOBNI ZAHTJEV:

radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 10 do 16 sati

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014)

Temeljem članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)  tijela javne vlasti dužna su dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja:

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVNI OKVIR – UPUTE, SMJERNICE I OBRASCI

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

OBJAVA INFORMACIJA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

 

OBRASCI

Obrasci u MS Word formatu:

Obrazac- Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrasci u PDF formatu:

Obrazac-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Obrazac-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

 

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA ZAGREBA 

LINK na PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA ZAGREBA

 

SLUŽBENI UPISNIK

SLUŽBENI UPISNIK 2020. sa Zahtijevam za pristup informacijama

LINK: NA SLUŽBENI UPISNIK

SLUŽBENI UPISNIK NARODNOG SVEUČILIŠTA SESVETE

SLUŽBENI UPISNIK – 2018.

SLUŽBENI UPISNIK – 2019.

SLUŽBENI UPISNIK – 2020

UPISNIK O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA od 20. 6. 2020.

SLUŽBENI-UPISNIK-20 6 2020