PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Narodno sveučilište “Sesvete”  omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.

 

„Sveučilište“, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

 1. putem službene web stranice „Sveučilišta“:
 • informacije o ustroju informacije o zaposlenicima „Sveučilišta“
 • informacije o aktivnostima „Sveučilišta“
 • informacije o pravnim i drugim aktima „Sveučilišta“
 • informacije o upisu u programe „Sveučilišta“
 • najave i arhiva aktivnosti i programa  „Sveučilišta“
 1. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 2. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
 3. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

 

Radi osiguravanja prava na pristup informacija, „Sveučilište“ je imenovalo SLUZBENIKA ZA INFORMIRANJE.

Kontakt:

Službenik za informiranje: Aida Vidović Krilanović

e-mail: aida.vidovic-krilanovic@ns-sesvete.hr

Zamjenik službenika za informiranje: Zoran Radovanović

e-mail: zoran.radovanovic@ns-sesvete.hr

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

podnosi se:

 1. pisanim putem na poštansku adresu:

Narodno sveučilište “Sesvete”

Trg Dragutina Domjanića 6/1 Sesvete, 10360

 1. putem elektroničke pošte na adresu: info@ns-sesvete.hr
 2. telefonom na slijedeći broj: 01 2002-060
 3. osobno, u službenim prostorijama (tajništvu) „Sveučilišta“

 

VRIJEME KADA SE MOŽE PODNIJETI TELEFONSKI I OSOBNI ZAHTJEV:

radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 10 do 16 sati

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014)

Temeljem članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)  tijela javne vlasti dužna su dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja:

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVNI OKVIR – UPUTE, SMJERNICE I OBRASCI

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

OBJAVA INFORMACIJA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRASCI IZ PRAVILNIKA USTROJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

 

 

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA ZAGREBA 

LINK na PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA ZAGREBA

 

ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKONI I PRAVILNICI

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Sveučilišta
Pravilnik o radu
Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

 

Zakon o ustanovama

 

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

 

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

 

Pravilnik o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

 

Kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

 

Rezultati poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020.

 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o zaštiti na radu ( 2012.)
Pravilnik zastite od pozara-z.v.

 

Kolektivni ugovor 01.01.2016_web.
1. dodatak Kolektivnom ugovoru – 16.12.2016.
2. dodatak Kolektivnom ugovoru – 01.01.2017.
3. dodatak Kolektivnom ugovoru 01.01.2018.
4. dodatak Kolektivnom ugovoru 01.01.2019.
5.dodatak Kolektivnom ugovoru 1.1.2020.
6. dodatak kolektivnom ugovoru

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.

Na linkovima se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2019. godinu.

Referentna stranica

BILANCA

PR-RAS 2019.

RAS-FUNKCIJSKI

VRIO

OBVEZE

Bilješka

FIN.IZVJ.ZA 2019.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018.

Na linkovima se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2018. godinu.

Referentna stranica

PR-RAS

RAS funkcijski

Bilanca

Obveze

VRIO

Bilješka

Financ.izvj.za 1-12.2018.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

LINK: BILANCA 31 – Download
LINK: BILJEŠKA – Download
LINK: OBVEZE 01 – Download
LINK: PR-RAS 01 – Download
LINK: P-VRIO 01 – Download
LINK: RAS-FUNKCIJSKI 01 – Download
LINK: REFERENTNA STRANICA – Download

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.

LINK: BILANCA – Download
LINK: OBVEZE – Download
LINK: PR-RAS 2016 – Download
LINK: RAS FUNKCIJSKI – Download
LINK: REFERENTNA STRANICA – Download
LINK: VRIO – Download

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

LINK: Prihodi-Rashodi-2015 – Download
LINK: RAS FUNKCIJSKI – Download
LINK: Referentna stranica – Download
LINK: VRIO – Download
LINK: BILANCA – Download
LINK: Izvještaj o obvezama za 01 – Download

 

Financijsko izvješće za 2014. godinu

Na linkovima se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2019. godinu.

LINK: Referentna stranica0001 – Download
LINK: BILANCA – Download
LINK: PR-RAS – Download
LINK: OBVEZE – Download
LINK: VRIO – Download

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2020. godinu

LINK: Financijski plan za 2020. godinu
LINK: Obrazac Obrazloženja financijskog plana

 

Financijski plan za 2019. godinu 2. izmjena

LINK: Financijski plan za 2019. godinu 2. izmjena

 

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

LINK: Prijedlog FP-a 2020.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU izmjena

LINK: FP 2019.-izmjena

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

LINK: FP za 2019 – Download

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

LINK: FP za 2018 – Download

 

Financijski plan za 2018. – 1.izmjene

LINK: Financijski plan za 2018 – Download

 

Financijski plan za 2018. 

LINK: Financijski plan za 2018 – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu 

LINK: Financijski plan za 2017-2_izmjene – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu

LINK: Financijski plan za 2017 – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu 

LINK: FP ZA 2017 – Download